Obnova hesla

Zabudnuté heslo

Informácia o spracovaní osobných údajov

Informačná povinnosť o spracúvaní osobných údajov

dotknutej osoby (zákazník) vydaná prevádzkovateľom podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679

 

Vaše osobné údaje sú spracúvané v súlade s právnymi predpismi týkajúcimi sa ochrany osobných údajov. To isté platí aj pre našich zamestnancov a iné osoby, ktoré s nami spolupracujú. Ide predovšetkým o nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), v platnom znení ( ďalej len „GDPR“ alebo „Nariadenie“) a ďalej zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon“).
Táto informácia sa netýka osobných údajov právnických osôb vrátane názvu, právnej formy a kontaktných údajov právnickej osoby.
V nasledujúcom texte nájdete informácie o spôsobe, rozsahu, účele, právnom základe, dobe spracúvania, príjemcoch Vašich osobných údajov a o Vašich s tým súvisiacich právach a ich ochrane podľa čl. 13 až 22 Nariadenia.
Táto informácia je uverejnená na internetovej stránke www.esc.sk, môžete sa k nej v budúcnosti kedykoľvek vrátiť.

I. Základné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je ESC sk s.r.o., so sídlom Pri tureckom kopci 7, 900 46 Most pri Bratislave, Slovenská republika, IČO 46616560, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka číslo 80608/B (ďalej len: „prevádzkovateľ“).
 2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa pre akékoľvek žiadosti sťažnosti, pripomienky a otázky sú: adresa: ESC sk s.r.o., so sídlom Pri tureckom kopci 7, 900 46 Most pri Bratislave, Slovenská republika
  e-mail: servis@escsk.eu
 3. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
 4. Prevádzkovateľ nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

II. Zdroje a kategórie spracúvaných osobných údajov

Osobné údaje, ktoré o Vás prevádzkovateľ spracúva, pochádzajú z nasledujúcich zdrojov:

 1. údaje ste sami poskytli prevádzkovateľovi predovšetkým v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo v rámci súhlasu so spracúvaním osobných údajov;
 2. údaje pochádzajú z verejných zdrojov, zoznamov a evidencií.

III. Právny základ a účel spracúvania osobných údajov

 1. Právnym základom spracúvania osobných údajov je jedna alebo viacero z nasledujúcich skutočností:
  • plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom alebo uskutočnenie opatrení prevádzkovateľom pred uzatvorením zmluvy v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia (podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona);
  • plnenie právnych povinností, ktoré sa na prevádzkovateľa vzťahujú v podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) Naradenia, a to konkrétne:
   • vybavenie reklamácie podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka a zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa;
   • plnení ďalších povinností uložených prevádzkovateľovi ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi;
  • oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia (podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona) spočívajúci:
   1. vo vybavovaní otázok, sťažností alebo požiadaviek zákazníkov – dotknutých osôb;
   2. v rozvoji a podpore vlastnej obchodnej činnosti prevádzkovateľa, predovšetkým formou rozosielania elektronických marketingových oznámení, prípadne uskutočňovanie marketingových telefonických hovorov za účelom prieskumu spokojnosti zákazníkov a pod.;
  • Váš súhlas so spracúvaním podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia (podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona):
   súhlas so spracúvaním osobných údajov za účelom prieskumu spokojnosti zákazníkov pomocou telefonických hovorov alebo elektronických prostriedkov, ponúkania obchodu a služieb, vrátane zasielania informácií o organizovaných akciách, produktoch a iných aktivitách prevádzkovateľa ako aj zasielanie ďalších obchodných oznámení prevádzkovateľa. V prípade maloletých mladších ako 16 rokov je nevyhnutné k súhlasu so spracúvaním osobných údajov pripojiť aj schválenie udelenia súhlasu zákonným zástupcom maloletého.
 2. Účelom spracúvania osobných údajov je
  • primárne plnenie zmluvy uzavretej medzi Vami a prevádzkovateľom, t.j. výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom; vrátane zaevidovania zákazníka do systému prevádzkovateľa, dodania tovaru/služby (súhrnne ďalej tiež „produkty prevádzkovateľa“) vrátane prípadného následného riešenia práv z vadného plnenia, resp. zodpovednosti za vady, ďalej uskutočnenie opatrení prevádzkovateľom pred uzavretím takej zmluvy a rovnako plnenie súvisiacich povinností zo strany prevádzkovateľa. Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov je však nevyhnutnou požiadavkou pre uzavretie zmluvy s prevádzkovateľom a pre jej plnenie, teda bez ich poskytnutia nie je možné zmluvu uzavrieť, či ju zo strany prevádzkovateľa splniť.
  • Pre účely realizácie zmluvy prevádzkovateľ realizuje spracúvanie osobných údajov: titul, meno a priezvisko, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, adresa dodania služby (u služieb dodávaných u zákazníka), adresa vyzdvihnutia doručenia tovaru, fakturačná adresa, e-mailová adresa a telefónne číslo, ako nutnú požiadavku pre uzavretie a plnenie zmluvy. Prevádzkovateľ tiež spracúva osobné údaje: IMEI1 , SN2 , číslo mobilného telefónu, identita telefónu (názov telefónu)3 , ak sa týkajú poskytovania produktov prevádzkovateľa. Bez poskytnutia kontaktných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť. V tejto súvislosti prevádzkovateľ môže za účelom svojho oprávneného záujmu ďalej spracúvať údaje o obchodnej činnosti zákazníka.
  • Pre účely vybavovania požiadaviek zákazníkov, sťažností alebo otázok (v závislosti od ich formy a obsahu) prevádzkovateľ spracúva kontaktné údaje zákazníka (email, telefónne číslo), doplnkovo identifikačných údajov (meno, priezvisko, adresa pobytu) a obsah vzájomnej komunikácie.
  • Pre účely zasielania elektronických oznámení prevádzkovateľ spracúva kontaktné údaje zákazníka (email, telefónne číslo).
  • Prevádzkovateľ osobné údaje spracúva automatizovane v informačných systémoch, ako aj manuálne prostredníctvom svojich zamestnancov, prípadne zamestnancov príjemcu v zmysle § 28 Zákona. Prevádzkovateľ vyššie uvedené údaje nepoužíva k rozhodnutiam výlučne na báze automatizovaného spracúvania vrátane profilovania v súlade s čl. 22 ods. 2 Nariadenia.

IV. Poskytovanie Vašich osobných údajov mimo Európskej únie

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa neuskutočňuje.

V. Použitie Vašich osobných údajov na automatizované individuálne rozhodovanie

Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

VI. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

 1. Príjemcovia osobných údajov v odôvodnených prípadoch a len v nevyhnutnom rozsahu môžu byť osoby:
  • osoby podieľajúce sa na dodávaní produktov prevádzkovateľa na základe zmluvy (subdodávatelia) – subjekty zabezpečujúce prepravu; subjekty zabezpečujúce funkčnosť informačného systému prevádzkovateľa a web stránku prevádzkovateľa.
  • iné subjekty v prípadoch, kedy poskytnutie takých údajov prevádzkovateľovi ukladajú všeobecne záväzné právne predpisy alebo ak je to nutné pre ochranu oprávnených záujmov prevádzkovateľa (napríklad súdom, Polícii SR, atď.);
 2. Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.

VII. Doba uchovávania osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje:
  • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi zákazníkom a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov. Po uplynutí tejto doby prevádzkovateľ Vaše osobné údaje zlikviduje, ibaže bude oprávnený/povinný tieto údaje spracúvať na základe iného právneho titulu. Vaše osobné údaje budú prevádzkovateľom rovnako spracúvané po dobu vedenia prípadných súdnych sporov.
  • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracúvaním osobných údajov pre účely uskutočňovania telefonickým hovorov za účelom zistenia spokojnosti s produktmi prevádzkovateľa, zasielania elektronických či listinných marketingových oznámení, t.j., najdlhšie do 3 rokov od poskytnutia súhlasu, ak sú údaje spracúvané na základe súhlasu.
 2. Dokumenty, v ktorých sú obsiahnuté Vaše osobné údaje, bude prevádzkovateľ v prípadoch, kde mu to ukladá všeobecne záväzný predpis archivovať počas predpísanej doby.
 3. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ Vaše osobné údaje zlikviduje, ibaže bude oprávnený/povinný tieto údaje spracúvať na základe iného právneho titulu.

VIII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov. Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania.
 2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk, najmä zabezpečenie prístupu ku počítačom heslom, používaním antivírového programu a pravidelnou údržbou počítačov, ako technické opatrenia na zabezpečenie objekty/ov, v ktorých sú uchovávané Vaše osobné údaje.
 3. Prevádzkovateľ zálohuje osobné údaje v súlade s jeho bezpečnostným projektom na ochranu osobných údajov. Zo zálohových úložísk budú Vaše osobné údaje úplne vymazané hneď, ako v súlade s pravidlami zálohovania uvedené bude možné. Osobné údaje uchovávané na záložných úložiskách slúžia na predchádzanie bezpečnostným incidentom, najmä narušenia dostupnosti údajov v dôsledku bezpečnostného incidentu. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečovať zálohovanie údajov v súlade s bezpečnostnými požiadavkami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679.
 4. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup výlučne osoby poverené prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa a ďalšie osoby zo skupiny dodávateľov prevádzkovateľa.

IX. Práva dotknutej osoby:

 1. Odvolať súhlas - v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na adrese zodpovednej osoby, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne v Spoločnosti. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.
 2. Právo na prístup - máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.
 3. Právo na opravu - prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.
 4. Právo na výmaz (na zabudnutie) - máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:
  1. osobné údaje už nie sú potrebné pre účely, pre ktoré boli zhromaždené alebo inak spracúvané;
  2. odvolali ste súhlas, na ktorého základe boli Vaše osobné údaje spracúvané a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod pre ich spracúvanie;
  3. vzniesli ste námietku proti tomu byť predmetom rozhodovania založeného na automatizovanom spracúvaní Vašich osobných údajov a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody pre ich takého spracúvanie alebo ste vzniesli námietky proti spracúvaniu Vašich osobných údajov pre účely zasielania elektronických či listinných marketingových oznámení, t.j. ponúkanie obchodu a služieb, vrátane zasielania informácií o organizovaných akciách, produktoch a iných aktivitách prevádzkovateľa ako aj zasielanie ďalších obchodných oznámení prevádzkovateľa;
  4. Vaše osobné údaje boli spracúvané protiprávne;
  5. Vaše osobné údaje musia byť vymazané pre splnenie právnej povinnosti stanovenej právom Európskej únie alebo členského štátu, ktoré sa na nás ako na prevádzkovateľa vzťahuje;
  6. Vaše osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti a ponukou služieb informačnej spoločnosti.
 5. Právo na obmedzenie spracúvania - za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide o prípady, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií :
  1. popreli ste presnosť Vašich osobných údajov, a to na dobu potrebnú k tomu, aby prevádzkovateľ mohol presnosť osobných údajov overiť;
  2. spracúvanie Vašich osobných údajov je protiprávne, ale odmietate výmaz týchto údajov a namiesto toho žiadate o obmedzenie ich použitia;
  3. prevádzkovateľ už osobné údaje nepotrebuje pre účely spracúvania, ale Vy ich požadujete pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov;
  4. vzniesli ste námietku proti spracúvaniu Vašich osobných údajov podľa článku 21 ods.1 Nariadenia, kým nebude overené, či oprávnené dôvody prevádzkovateľa prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.
 6. Právo na prenosnosť údajov - za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.
 7. Právo namietať - máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.
 8. Právo byť informovaný - máte právo byť prevádzkovateľom informovaný v prípade, že nastalo porušenie zabezpečenia Vašich osobných údajov, keď je pravdepodobné, že tento prípad bude mať za následok vysoké riziko pre práva a slobody fyzických osôb vrátane Vás.
 9. Právo vo vzťahu k automatizovanému spracúvaniu - máte právo nebyť predmetom rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, ktoré má pre Vás právne účinky alebo sa Vás obdobným spôsobom významne dotýka.
 10. Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov - ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvane nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk. V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

X. Záverečné ustanovenia

 1. Uzavretím zmluvy s prevádzkovateľom, prípadne vykonávaním úkonov, ktoré vedú k uzavretiu zmluvy s prevádzkovateľom potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu so spracúvaním osobných údajov prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že podmienky ochrany osobných údajov v celom rozsahu prijímate.
 3. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vás informuje o novej verziu týchto podmienok oznámením na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 01.06.2023

ESC sk s.r.o.


1Medzinárodná identifikácia mobilného zariadenia (International Mobile Equipment Identity)
2Medzinárodné identifikačné číslo prideleného k danému zariadeniu (Serial number – sériové číslo)
3V prípade, ak bolo zariadenie pomenované skutočným menom zákazníka, napr. „iPhone Jan Palla“)