Chcem byť ekologický

Nové technológie sú nevyhnutnou súčasťou napredovania. Vývoj aplikácií, stále väčšie možnosti využitia mobilných zariadení ako minimalizovaných osobných počítačov, si vybralo za „následok“ doslova potrebu vyvinúť lepšiu batériu. Pod pojmom „lepšia“ sú atribúty: rozmerovo menšia a kapacitne výkonnejšia. V súčasnosti sú na trhu dostupné a  spĺňajúce požiadavky v  najvyššej miere práve lítiové batérie. Sú ľahké a  pritom obsahujú obrovskú kapacitu a  výkon.

Okrem toho majú aj inú vlastnosť, obsahujú látky, ktoré aktívne reagujú s  kyslíkom. Laicky môžeme povedať: kontakt s  kyslíkom má za následok horenie. Na internete je možné nájsť viacero vykonaných pokusov. Vo videách demonštrujú užívatelia už spomínanú vlastnosť, ktorú neodporúčame skúšať doma. V  ich prípade bola vždy použitá väčšia mechanická sila, ktorá poškodila obal batérie. Daným poškodením dôjde k reakcii, ktorá je sprevádzaná v  horších prípadoch aj horením. Nie je to však vždy horenie, produktmi reakcie môžu byť /sú častejšie dym a  syčanie.

Z  uvedených faktov je pre nás, ako autorizované servisné stredisko, dôležitá bezpečnosť našich zamestnancov, preto je našou povinnosťou odstrániť, prípadne minimalizovať riziko vzniku reakcie. Naši zamestnanci sú priebežne školení a vybavení potrebnými prostriedkami nielen osobnej ochrany. Aby sme mohli vylúčiť akékoľvek ohrozenie počas servisného zásahu ale aj po ňom, likvidujeme všetky vymenené batérie externou  spoločnosťou Asekol, ktorá je oprávnená na nakladanie s  použitými batériami a  akumulátormi, elektrozariadeniami a  elektroodpadom. Oprávnenie vydalo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky a  je k  nahliadnutiu na stránke spoločnosti http://www.asekol.sk/asekol/o-nas/o-asekole-sk/.

Týmto postupom sú znehodnotené aj ostatné vadné diely pochádzajúce zo servisných zásahov, samozrejme všetko v  súlade ochrany životného prostredia, súvisiacej legislatívy, požiadavkách výrobcov a  spoločenskej zodpovednosti. Práve preto apelujeme aj na Vás, našich zákazníkov, aby sme sa spoločnými silami zaslúžili o  ochranu životného prostredia,  opätovné využitie elektroodpadu a korektnú recykláciu. Na našich prevádzkach je k  dispozícii zberná nádoba, do ktorej môžete vhodiť akýkoľvek nefunkčný elektrospotrebič. Taktiež ponúkame možnosť využiť bezplatnú ekologickú likvidáciu elektrozariadenia, ktoré je neopraviteľné, či už z dôvodu nerentabilnosti alebo nedostupného náhradného dielu. Zariadenie tak po servisnom zásahu môžete ponechať priamo v našom servisnom stredisku a  my sa postaráme o  ekolikvidáciu.

Súhlasom s  ekolikvidáciou tak spoločne dávame veciam ďalší význam.

vitajte v dobrej spoločnosti